Akkurat nå er 47 pålogget.

Kjemi

Kjemi II eksamen

24. april 2010 av Jummmbo (Slettet)
Jeg holder på å øve meg til kjemitentamen, og da ser jeg gjennom kjemieksamenen som ble gitt høst 2009. Er det noen som har gjort oppgavene på del 1 der, og i så fall kunne gitt svarene?
Er litt vanskelig å vite om jeg gjør rett på oppgavene synes jeg :)

Brukbart svar (0)

Svar #1
24. april 2010 av espen180 (Slettet)

Kunne du skrive av oppgavene du sliter med, så får du nok hjelp.

Svar #2
24. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Ok!

b) Buffer
Hvilken av disse blandingene kan gi en buffer når de løses i vann?
O A HNO3 og HCl
O B HNO3 og NaOH
O C NaOH og NaCl
O D HCOOH og NaOH

c) Buffer
Egenskapene til en buffer.
Under følger fire påstander om en eddiksyre-acetat-buffer.
I. Denne bufferen kan lages ved å blande eddiksyreløsning med fast NaOH til ønsket pH.
II. Når n (eddiksyre) = n (acetat), er pH i løsningen 7,00.
III. Dette er en sur buffer selv om det tilsettes litt NaOH (base).
IV. Ved lik konsentrasjon av den sure og basiske komponenten er pH i løsningen 4,7.

Hvilken av disse kombinasjonene inneholder bare riktige påstander?
O A I, II og III
O B I, III og IV
O C I, II og IV
O D II, III og IV


d) Oksidasjonstallet til brom i NaBrO3 er
O A I
O B III
O C IV
O D V

e) Ved korrosjon av jern vil det første trinnet i prosessen være at
O A jernatomer mister elektroner
O B jernioner mister elektroner
O C jernioner mottar elektroner
O D jernatomer mottar elektroner

f) Hvilket metall benyttes til galvanisering av jern?
O A natrium
O B sink
O C kobber
O D sølv

g) Ved katoden i en galvanisk celle skjer det en reduksjon når cellen leverer strøm. Elektronene
beveger seg fra
O A katoden til anoden gjennom saltbroen
O B anoden til katoden gjennom saltbroen
O C katoden til anoden gjennom den ytre lederen
O D anoden til katoden gjennom den ytre lederen

h) I hvilken av disse reaksjonene blir Cl oksidert?
O A Cl2 + 2Br–  Br2 + 2Cl–
O B HClO + HCl  Cl2 + H2O
O C 2HClO + 2HBr  Br2 + Cl2
O D Cl2 + H2O2  O2 + 2HCl

i) I en litiumjodid-celle reagerer litium (Li) og jod (I2) til litiumjodid. Denne typen celler brukes
blant annet i høreapparater.
Under følger fire påstander om denne cellen.
I. Jod blir redusert når cellen leverer strøm.
II. Jod er en negativ elektrode.
III. Det må være helt vannfritt miljø i cellen.
IV. Litium blir redusert når cellen leverer strøm.

Hvilken av kombinasjonene inneholder bare korrekte påstander?
O A I og II
O B I og III
O C I og IV
O D III og IV

j) Den balanserte reaksjonsligningen for redoksreaksjonen mellom permanganationer og oksalsyre i sur løsning kan skrives slik:
2 MnO4– (aq) + 5 C2O4 2– (aq) + 16 H+(aq)  2Mn2+(aq) + 10 CO2(aq) + 8 H2O(l)

Hvordan skriver vi halvreaksjonen for oksidasjonsreaksjonen?
A MnO4–(aq) +8 H+(aq) + e–  Mn2+(aq) + 4 H2O(l)
B Mn2+(aq) + 4 H2O  MnO4–(aq) +8 H+(aq) + e–
C C2O4 2– (aq)  2CO2(aq) + 2e–
D 2CO2(aq) + 2e–  C2O4 2–(aq)

k) En elev skal analysere en blanding som består av to hvite salter.
Saltene løses fullstendig i vann.
Løsningen blir sur.
Hvis man tilsetter sølvnitratløsning til saltløsningen, dannes det et hvitt bunnfall.
Hvis man tilsetter en mettet natriumsulfatløsning til saltløsningen, dannes det et
hvitt bunnfall.

Hva kan saltblandingen bestå av?
O A BaCl2 og NH4Cl
O B NaOH og NH4Cl
O C CaCO3 og CH3COONa
O D Pb(NO3)2 og NH4NO3

l) En elev skulle finne konsentrasjonen av saltet CaCl2 i en vannløsning ved hjelp av
fellingstitrering. Eleven fortynnet løsningen ti ganger før titreringen. Han pipetterte ut 25,0 mL
av den fortynnede løsningen og titrerte med 0,100 mol/L AgNO3-løsning. Reaksjonen i
titrerkolben er Ag+(aq) + Cl–(aq)  AgCl(s). Forbruket av sølvnitratløsning var 25,0 mL.

Konsentrasjonen av CaCl2 i den opprinnelige løsningen var
O A 0,100 mol/L
O B 0,200 mol/L
O C 0,500 mol/L
O D 1,00 mol/L


p) Destillasjon egner seg til å skille en blanding av
O A propanon og butanon
O B pentan-2-on og pentan-3-on
O C vann og pentan-2-on
O D glukose og fruktose

q) Når stoffet med kjemisk formel CH3CHCHCH3 reagerer med vann, kan disse to produktene
dannes: CH3CH2CH(OH)CH3 og CH3CH(OH)CH2CH3.

Denne reaksjonen er en
O A kondensasjon
O B addisjon
O C hydrolyse
O D oksidasjon

r) Polymerisering av glukose til cellulose er en
O A addisjonsreaksjon
O B hydrolyse
O C substitusjonsreaksjon
O D kondensasjon


Svar #3
24. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Og så har jeg noen andre oppgaver (kortsvar) :

A) En stoffblanding inneholder 1 g sølvklorid, 1 g kalsiumkarbonat og 1 g kobbernitrat.
Forklar hvordan du vil gå fram for å skille stoffene for deretter å framstille rent
kobbernitrat og rent sølvklorid. (Hint: løselighet)

B) Gassen i beholderen på kjemilaboratoriet består av butan C4H10. Når lufttilgangen på gassblusset stenges, endres fargen på flammen fra blå til gul. Det skjer da en ufullstendig forbrenning av butangassen siden det blant annet dannes karbon, karbonmonoksid og vann.
- Forklar hva som menes med ufullstendig forbrenning.
- Skriv den balanserte reaksjonsligningen for reaksjonen mellom butan og oksygen når
produktet bare er karbonmonoksid og vann.
- Forklar at karbonmonoksid også kan forbrennes med oksygen. Hva vil være
reduksjonsmiddelet i en slik reaksjon?

C) Kromatografering er en metode som kan brukes til å skille fargestoffer i grønne blader. Til denne kromatograferingen kan man bruke papir eller tynnsjiktplater. Blader fra grønnsaken spinat knuses i en morter. De knuste bladene tilsettes litt alkohol.
I alkoholen løses karotenioder, xantofyller, klorofyll a og b og andre fargestoffer.
Rf-verdiene er størst for karoteniodene, deretter følger de i den rekkefølgen de er gitt i
teksten.
- Forklar hvordan man i praksis skal gå videre for å gjennomføre denne
kromatograferingen. Bruk gjerne skisser når du forklarer.
- Lag en skisse av hvordan kromatogrammet vil se ut etter endt kromatografering.

Tusen takk viss dere vil hjelpe meg litt :)

Brukbart svar (0)

Svar #4
24. april 2010 av planke

Svaret på b er D (svak syre + sterk base)
Kom med dine forslag på de andre og gjerne en begrunnelse, så skal vi se om vi blir enige.

Svar #5
24. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

c) B
d) D
e) er jeg usikker på
f) B
g) D

har ikke komt så langt :)

Brukbart svar (0)

Svar #6
24. april 2010 av Janhaa

enig med planke.
men jeg sender i vei bare svara, så kan du fundere sjøl på om de er riktig. håper de stemmer, da  dette gikk fort:

e) A
f) B (offeranode)
g) D
h) B
i) B
j) C
k) A
l) C
p) A
q) B
r) D

Brukbart svar (0)

Svar #7
24. april 2010 av Yngevege (Slettet)

Det er en fordel for deg selv om du faktisk har prøvd på alle oppgavene før du får svar så jeg skal kun se om jeg er enig med deg på de du har svart på :-P  (Her har Janhaa akkurat ødelagt for mitt forsøk på pedagogikk  :lol: )

C) B
D) D
E) Husk at korrosjon er "nedbryting" av jern i fast form, og at det er en oksidasjon, så kan du se om du får til.
F) B
G) D

Det ser ut som du forstår en god del, så du burde absolutt fortsette med det gode arbeidet!

Svar #8
24. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

er svaret på e) A, at jernatomet gir fra seg elektron? :)

Tusen takk for hjelpen så langt!
Men kunne dere hjulpet meg med kortsvarsoppgavene også? :)

Brukbart svar (0)

Svar #9
25. april 2010 av planke

Det dtemmer.

Litt tips til kortsvarsoppgavene:
Oppg 2
Start med å balansere ligningen C4H10->CO + H2=
Deretter : CO->CO2 + H2O
Det stoffet som blir oksidert er reduksjonsmiddelet.

b)Hvilke av saltene er opplløselige i vann og hvilke i syre. Når du vet det, kan du løse opp og filtrere ut for å skille stoffene.

c) Nabn på de funksjonelle gruppene finner du i boka.
Det kirale senteret er det C-atomet som er bundet til fire forskjellige grupper (H pluss tre til)

Svar #10
25. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Tusen takk, dette har hjulpet meg.

Men jeg lurte på om dere kunne forklare hvorfor det propanon og butanon som destillasjon egner seg til - og ikke vann og pentan-2-on (spørsmål p) ). Jeg fant ikke kokepunktet til butanon i noen tabell.

Og hvordan en finner ut konsentrasjonen av CaCl2 på spørsmål l) ?


Svar #11
25. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Og en ting til!  :-) Kan dere si meg om jeg har kommet frem til riktig svar?

Gå inn her, og se på oppgave 1. u) og v) :
http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H09/REA3012_Kjemi_2_Del_1_H09.pdf


u) A: RETT  B: GALT  C: RETT  D: GALT

v) er jeg usikker på på alt. Vet ikke hvordan jeg skal løse den.


w)

A) Smeltepunktet til feittsyra stearinsyre C17H35COOH er høgare enn til feittsyra linolensyre C17H29COOH.
RETT

B) Triglyserid blir spalta ved basisk hydrolyse.
RETT

C) Feittherding skjer ved addisjon av vatn til dobbeltbindingar.
GALT

D) Lettmargarin inneheld berre feittsyrer med låg molekylmasse.
RETT


x)

A) Aminosyrer er faste stoff ved romtemperatur.
RETT

B) Aminosyrer er upolare og ikkje vassløyselege.
GALT

C) Aminosyra glycin er ikkje kiral (har ikkje spegelbileteisomeri), fordi R-gruppa er hydrogen. Dei andre aminosyrene er kirale.
RETT

D) To aminosyrer reagerer til eit dipeptid ved ein addisjonsreaksjon.
GALT

Brukbart svar (0)

Svar #12
25. april 2010 av Janhaa

Tusen takk, dette har hjulpet meg.
Men jeg lurte på om dere kunne forklare hvorfor det propanon og butanon som destillasjon egner seg til - og ikke vann og pentan-2-on (spørsmål p) ). Jeg fant ikke kokepunktet til butanon i noen tabell.

disse to har størst forskjell i kokepkt. følger  med et bilag på eksamen i del 1.
ganske mange sider med info der

Brukbart svar (0)

Svar #13
25. april 2010 av Janhaa

Og en ting til!  :-) Kan dere si meg om jeg har kommet frem til riktig svar?
Gå inn her, og se på oppgave 1. u) og v) :
http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H09/REA3012_Kjemi_2_Del_1_H09.pdf
u) A: RETT  B: GALT  C: RETT  D: GALT
v) er jeg usikker på på alt. Vet ikke hvordan jeg skal løse den.
w)
A) Smeltepunktet til feittsyra stearinsyre C17H35COOH er høgare enn til feittsyra linolensyre C17H29COOH.
RETT
B) Triglyserid blir spalta ved basisk hydrolyse.
RETT
C) Feittherding skjer ved addisjon av vatn til dobbeltbindingar.
GALT
D) Lettmargarin inneheld berre feittsyrer med låg molekylmasse.
RETT
x)
A) Aminosyrer er faste stoff ved romtemperatur.
RETT
B) Aminosyrer er upolare og ikkje vassløyselege.
GALT
C) Aminosyra glycin er ikkje kiral (har ikkje spegelbileteisomeri), fordi R-gruppa er hydrogen. Dei andre aminosyrene er kirale.
RETT
D) To aminosyrer reagerer til eit dipeptid ved ein addisjonsreaksjon.
GALT

tar noen da, fort og gæli:
w)
A) ja siden den er metta
B) ja
C) C) Feittherding skjer ved addisjon av H til dobbeltbindingar. enig med deg
D) uenig med deg

x)
A) enig med deg, de er jo salter
B) enig m/deg, de er som sagt salter og polare
C) ja
D) enig m/ deg. kondensasjonsR.

u)
A) galt, bare A kan addere brom, siden den er umetta. C er en aromatisk keton
B) galt
C) rett B kan oksideres til C
D) rett, A + vann --> B  (addisjonsR.)
D) B - vann --> A (eliminasjonsR.).

Svar #14
26. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Takk for hjelpen  :-)

Svar #15
27. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Jeg har et spørsmål til jeg gjerne skulle likt å få vite svaret på :)

A) En elev skulle finne ut hvilket av disse saltene en løsning inneholdt:
ammoniumklorid, natriumhydroksid eller natriumacetat.

Tilsetting                      Observasjon
Ba(NO3)2                      ingen synlig reaksjon
BTB                                blå farge

Det er bare ett av disse saltene som er i løsningen. Hvilket?

Jeg tror det er natriumacetat - fordi løsningen er basisk pga BTB blir blå. Kan det være rett?


Brukbart svar (0)

Svar #16
27. april 2010 av Janhaa

virker nesten som om det er umulig å konkludere noe...

Svar #17
27. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Kan det ikke være mulig at det er natriumacetat? Hvorfor ikke? Hvorfor er det umulig å konkludere noe?

Brukbart svar (0)

Svar #18
27. april 2010 av Janhaa

Kan det ikke være mulig at det er natriumacetat? Hvorfor ikke? Hvorfor er det umulig å konkludere noe?

fordi tilsvarende resonnement også funker på NaOH.

husk både Ba-acetat og Ba(OH)_2 er lettløselige (L).

begge er blå med BTB...ganske likt...eller hur?

Svar #19
27. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Hmm, ja ok.

Men kan du hjelpe meg med oppgave 3 her:
http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H09/REA3012_Kjemi_2_Del2_H09.pdf

Eller i alle fall forklare hvordan jeg kan klare å løse den?
Takk for hjelpen!

Svar #20
27. april 2010 av Jummmbo (Slettet)

Er det noen som kan forklare meg dette?

Nina skal lage en buffer med pH 7,0. Til det bruker hun passe mengder av natriumsalta NaH2PO4 og Na2HPO4.

Nina måler pH-verdien i bufferløsningen hun har laget. Verdien er 7,3. Må Nina tilsette mer NaH2PO4 eller Na2HPO4 for å få riktig pH-verdi? Og hvorfor???

Forrige 1 2 Neste

Det er 23 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.