Akkurat nå er 12 pålogget.
Søk på: kjemi 1 eksamen. Resultater: 1 til 20 av 73
 • Prosentvis avvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentvis avvik er ofte forbundet med prosentvis endring og prosentregning. Prosentvis avvik er et begrep som knytter seg spesielt opp mot de naturvitenskapelige fag som fysikk og kjemi, der man bruker tabellverdier. Det kan også være matematiske størrelser eller resultater. Når man regner ut et...
 • Renters rente | Regelbok Matte

  Kompendium
  Renters rente, som også ofte skrives rentesrente, er en del av renteregning. Uttrykket kan kanskje høres skremmende ut, men det er egentlig ikke så komplisert.Renters rente betyr rett og slett at kapital forrentes flere ganger, og at man må betale eller får renter av rentene. Når rente legges til...
 • Effektiv og nominell rente | Regelbok Matte

  Kompendium
  Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra låntageren må betale til långiveren som godtgjørelse for å få låne penger. Når man låner penger til en bank eller finansinstitusjon i form av sparing, får man betalt renter. Når man låner penger fra banken eller finansinstitusjonen, må m...
 • Potensregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Potensregning handler om regning med potenser. Du kan lese mer om hva en potens er i artikkelen Potensregler.En potensfunksjon er veldig vanlig innenfor potensregning i matematikk.PotensfunksjonVi starter med å stille spørsmålet; hva er det en potensfunksjon uttrykker?En potensfunksjon kan for ek...
 • Enhetssirkelen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Enhetssirkelen er et viktig begrep for å forstå hvordan man gjør trigonometriske utregninger. Enhetssirkelen er utgangspunktet for å definere de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens. Forstår man enhetssirkelen er det enklere å forstå utregninger med sinus, cosinus og tangens.Det ...
 • Hyperbel | Regelbok Matte

  Kompendium
  En hyperbel er en kurve definert av en matematisk funksjon som har formen .Her er a en konstant. Det kreves dessuten at x ≠ 0, fordi man ikke kan dividere med 0Hyperbel av funksjonen \(y = \frac{1}{x}\).Et av kjennetegnene på hyperbler er blant annet at x er forskjellig fra null. Det betyr nem...
 • Sinus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Sinus kan ved første blikk være vanskelig å forstå, men man skal huske å tenke på sinus som en trigonometrisk funksjon. Fordi sinus er en funksjon som er veldig anvendelig er det viktig at man lærer seg å bruke den ordentlig, fremfor å forstå all teorien bak.Sinus forkortes “sin” i ma...
 • Cosinus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Cosinus kan umiddelbart være litt vanskelig å forstå, hva er cosinus? Man skal tenke på cosinus som en trigonometrisk funksjon. En trigonometrisk funksjon behøver man ikke nødvendigvis å forstå fordi den er veldig kompleks, men man skal lære å bruke dem.Cosinus forkortes «cos» i matem...
 • Standardavvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Standardavvik er et mye brukt og nyttig begrep i deskriptiv statistikk.Standardavvik og varians er, i likhet med middelverdi og median, statistiske mål som sier noe om fordelingen av observasjoner i et datamateriale.Hva er standardavvikStandardavvik er et mål for spredningen av verdiene i et data...
 • Formlike trekanter | Regelbok Matte

  Kompendium
  Formlike trekanter betyr at vinklene i to eller flere trekanter er parvis like store. Formlike trekanter kan både være rettvinklede og vilkårlige trekanter.Definisjonen på to formlike trekanter (det samme gjelder hvis det er mer enn to, men da skal alle tre eller flere være formlike): Vinklene er...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Median | Regelbok Matte

  Kompendium
  En median er et flertydig matematisk begrep. Median har én betydning innen trigonometri, og en helt annen i forbindelse med statistikk. I denne artikkelen skal vi ta for oss median innen statistikk.Median definisjonDefinisjonen på en median er at den er verdien til tallet som deler et utva...
 • Isotop | Kjernefysikk

  Kompendium
  En isotop er en variant av et grunnstoff hvor antall nøytroner i kjernen varierer. Hvert atom har et atomnummer som sier hvor mange protoner atomkjernen inneholder, men antallet nøytroner i kjernen kan være forskjellig. For hver variasjon av et atom har vi en isotop.For eksempel har hydrogen en p...
 • Derivasjonsregler | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet derivere kommer fra latin og betyr å avlede eller utlede. Den deriverte av en funksjon, også kalt differensialkvotienten, beskriver hvordan en funksjon stiger eller avtar. Den deriverte av en funksjon i et punkt forteller hvor mye funksjonen stiger eller avtar i akkurat dette punktet. Deriv...
 • Tangens | Regelbok Matte

  Kompendium
  Tangens er den tredje trigonometriske funksjonen utenom de to mest grunnleggende funksjonene sinus og cosinus. Hvis sinus og cosinus er vanskelig å forstå er tangens litt verre å forstå.På samme måte som sinus og cosinus er det ikke krise hvis man ikke forstår tangens fullstendig med all teorien ...
 • Parabel | Regelbok Matte

  Kompendium
  En parabel er en geometrisk figur som er symmetrisk rundt et toppunkt, som enten er maksimum eller minimum. Den grafiske fremstillingen minner om en munn som enten er sur eller glad. En sur munn kalles for en konkav parabel og en glad munn kalles for en konveks parabel.Parabelkurver forekommer of...
 • ABC-formel | Regelbok Matte

  Kompendium
  I dette avsnittet skal vi demonstrere ABC-formelen. Du bruker en ABC-formel når du skal regne ut andregradslikninger. Mer spesifikt handler det om å finne løsninger for x. ABC-formelenMan kan bruke ABC-formelen som den er definert her.Men for å gjøre det litt mer oversiktlig, kan man dele ABC-for...
 • Andregradslikning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En andregradslikning er helt essensiell innen matematikk. Derfor er det viktig å forstå hva en andregradslikning er og hvordan man løser dem. Man kan også skrive “2. gradslikning”, i denne teksten kommer vi til å veksle litt. En andregradslikning er ofte ganske lik et andregradspolyno...
 • Renteberegning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Renteberegning er en uhyre viktig disiplin å mestre. Både når du har oppsparte penger/kapital og når du skal ta opp lån. I begge tilfeller har renteberegning stor betydning.På det du sparer får du nemlig renteinntekter, og på lån får du renteutgifter. Renteberegning er derfor en metode for å unde...
 • Kondensator | Elektrisitet

  Kompendium
  Ordet kondensere kommer fra latin og betyr å trenge sammen, fortette. En kondensator er et apparat som kondenserer damp eller gass og får det til å gå over til flytende eller fast form og så lader det. Kondensatoren lar dampen eller gassen kondensere og fanger fortetningsvarmen med en form for av...

Forrige 1 2 3 4 Neste