Akkurat nå er 45 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 61 til 80 av 77
 • Volum av kjegle | Regelbok Matte

  Kompendium
  Volumet av en kjegle beregnes ut ifra grunnflaten og høyden av kjeglen.En kjegle med høyden (h) og radius (r) markert.Hvis man allerede vet arealet av grunnflaten, G, kan volumet, V, regnes ut med følgende formel:Volumet av kjeglen er altså en tredjedel av grunnflatens areal ganger høyden. Om man...
 • Prosentregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentregning er en veldig viktig matematisk linje. Logikken i prosentregning er at man ser på andelen av hundre. Prosent betyr med andre ord hundredeler eller per hundrede (pro cent). Prosentregning benyttes på en eller annen måte i nesten alle menneskers hverdag. Derfor kan man ikke overdrive ...
 • Vinkler i en trekant | Regelbok Matte

  Kompendium
  Trigonometri/trekantsberegning handler først og fremst om sider og vinkler i en trekant.Vinkler i en trekant er det samme som trekantens hjørner. Vinklene i trekanter kalles også vinkelspisser. Vinkler måles i grader markert med symbolet: °.Vinkler i en trekant er markert med store bokstaver,...
 • Trapes | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et trapes er en firkant, altså en figur innenfor geometrien, med fire sider. Det eneste som kreves for at en firkant kan kalles et trapes er at minst to av sidene er parallelle.Hvis de to andre sidene også er parallelle, er dette både et trapes og et parallellogram. Siden et trapes har en såpass ...
 • Prisme | Regelbok Matte

  Kompendium
  PrismeEt prisme er en figur i romgeometrien. Et prisme består av en toppflate og en bunnflate formet som en polygon. Polygonen er den samme i toppen som i bunnen, og mellom disse er det rektangler, like mange som det er kanter på polygonen. På figuren nedenfor er grunnflaten en trekant, og sidene...
 • Likninger | Regelbok Matte

  Kompendium
  I matematikk er en likning et uttrykk som inneholder et likhetstegn. Det engelske ordet for likning er equation.Hva er en likning?En likning er en matematisk formel som sier at to matematiske uttrykk er like store. Derfor inneholder likninger alltid et likhetstegn. En annen ting som kjennetegner ...
 • Kube | Regelbok Matte

  Kompendium
  En kube er en figur i romgeometri. En kube har seks sider som alle er rektangler. Det vil si at alle vinkler på en kubes overflate er rette, og at alle motstående sider er parallelle.Kube.Overflatearealet av en kubeOverflatearealet finner man ved å ta summen av arealet til alle kubens sider.Kube ...
 • Volum av kule | Regelbok Matte

  Kompendium
  Volumet av en kule er et mål på hvor mye plass en kule fyller i rommet, og hører dermed til under emnet romgeometri.Man kan IKKE finne volumet av en sirkel siden en sirkel kun er definert i et todimensjonalt koordinatsystem. En sirkel har altså ALDRI et volum. Man kan derimot beregne arealet av s...
 • Omskrevne og innskrevne sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Innenfor trigonometrien kan man tegne både den omskrevne og den innskrevne sirkel, gjeldende for alle trekanter. La oss se på dem hver for seg.Den omskrevne sirkelDen omskrevne sirkelen er som navnet antyder, en sirkel som kan tegnes rundt alle trekanter. Det gjelder både en rettvinklet trekant o...
 • Hvordan regne prosent? | Regelbok Matte

  Kompendium
  Man kan regne prosent på mange ulike måter. Enkel beregning av prosent kan skje på bakgrunn av en brøk. Når man ser delverdien (telleren) 1 og hele verdien (nevneren) 2 (brøken ½), tenker de fleste at det svarer til . Det er også mange andre enkle brøker som kjapt kan omgjøres til et prose...
 • Frekvenstabell | Regelbok Matte

  Kompendium
  En frekvenstabell er en måte å bearbeide datamaterialet i deskriptiv statistikk så det blir mer oversiktlig. En frekvenstabell er, som det ligger i navnet, en tabell som viser frekvensfordelingen i et observasjonssett.En frekvenstabell brukes ofte i forbindelse med en hyppighetstabell. Det er for...
 • Prosent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet prosent stammer fra latin (pro cent) og betyr per hundrede, eller hundredel. Prosent forkortes med det matematiske symbolet %. Men hva er egentlig prosent?Når man definerer prosent er det viktig å tenke på at hele verdien er 100 deler. Prosent betyr hvor mange deler man har ut av de totalt ...
 • Effekt | Elektrisitet

  Kompendium
  Innen fysikk er effekt betegnelsen på et fysisk systems evne til å omsette energi. Man kan også si at effekt beskriver hvor mye et system er belastet.Hva er effekt?Effekt er definert som energiendring per tidsenhet. Effekt måles i enheten watt, som er Joule over sekund:Når man regner på effekt ge...
 • Rombe | Regelbok Matte

  Kompendium
  En rombe (fra Gresk ”rhombos”) er en firkant, en geometrisk figur (link) med fire sider. Som i et kvadrat er alle sider i en rombe like lange og som i et parallellogram er hver side parallell med den motsatte siden. Hva er en rombe?RombeRomber kan ses som kvadrater med endrede vinkle...
 • Fisjon | Kjernefysikk

  Kompendium
  I kjernefysikk er fisjon den prosessen som fører til at tunge atomkjerner spaltes til mindre kjerner. Fisjon kalles også kjernespalting.Spontan fisjon kan skje i naturen uten noe ytre påvirkning, men kan også induseres i en kjernereaktor eller i et laboratorium ved bombardement av atomkjerner med...
 • Firkant | Regelbok Matte

  Kompendium
  I geometri er en firkant en figur som har fire sider og fire vinkler. Med andre ord er en firkant en polygon med 4 hjørner. Den latinske betegnelsen for firkant er tetragon. Men hva er en firkant, mer presist?Firkanter kan deles opp i forskjellige typer, og det er 7 hovedtyper:Et kvadrat, et rekt...
 • Histogram | Regelbok Matte

  Kompendium
  Histogram er en vanlig måte å organisere og presentere data i forbindelse med deskriptiv statistikk. Et histogram er ikke et statistisk mål, men en måte å stille opp statistiske data for å gjøre opplysningene mer oversiktlige.Hva er et histogram?Et histogram er et kolonnediagram som viser frekve...


Forrige 1 2 3 4 Neste