Akkurat nå er 45 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen h��st 2014. Resultater: 1 til 20 av 78
 • Prosentregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentregning er en veldig viktig matematisk linje. Logikken i prosentregning er at man ser på andelen av hundre. Prosent betyr med andre ord hundredeler eller per hundrede (pro cent). Prosentregning benyttes på en eller annen måte i nesten alle menneskers hverdag. Derfor kan man ikke overdrive ...
 • Prosentvis avvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentvis avvik er ofte forbundet med prosentvis endring og prosentregning. Prosentvis avvik er et begrep som knytter seg spesielt opp mot de naturvitenskapelige fag som fysikk og kjemi, der man bruker tabellverdier. Det kan også være matematiske størrelser eller resultater. Når man regner ut et...
 • Renteberegning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Renteberegning er en uhyre viktig disiplin å mestre. Både når du har oppsparte penger/kapital og når du skal ta opp lån. I begge tilfeller har renteberegning stor betydning.På det du sparer får du nemlig renteinntekter, og på lån får du renteutgifter. Renteberegning er derfor en metode for å unde...
 • Pythagoras | Regelbok Matte

  Kompendium
  Pythagoras var en gresk filosof og matematiker. Pythagoras har lagt navn til en av de mest kjente matematiske uttrykkene innenfor trigonometri. Det beskriver sammenhengen mellom sidene i en rettvinklet trekant.Innenfor trigonometri er formler og en rettvinklet trekant først og fremst karakteriser...
 • Andregradslikning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En andregradslikning er helt essensiell innen matematikk. Derfor er det viktig å forstå hva en andregradslikning er og hvordan man løser dem. Man kan også skrive “2. gradslikning”, i denne teksten kommer vi til å veksle litt. En andregradslikning er ofte ganske lik et andregradspolyno...
 • Varians | Regelbok Matte

  Kompendium
  Varians er et svært nyttig begrep i deskriptiv statistikk, inferential statistikk og sannsynlighetsregning. Varians i matematikk er et av de såkalte statistiske mål som kan hjelpe oss til å få oversikt over statistiske data.Hva er varians?Varians er et mål på hvor mye observasjonene i et observas...
 • Gjennomsnitt | Regelbok Matte

  Kompendium
  Gjennomsnitt, også kalt aritmetisk middelverdi eller middeltall, er et viktig matematisk begrep innen deskriptiv statistikk. Det er et vanlig sentralmål som gir oss informasjon om resultatet for et datamateriale som helhet.Hva er gjennomsnitt, median og typetall?Gjennomsnitt, median og typetall e...
 • Andregradspolynom | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et andregradspolynom er, som navnet tilsier, et polynom av andre grad. Den største potensen for x bestemmer graden. I dette tilfellet betyr det at den ukjente variabelen ikke kan være opphøyd i høyere enn andre potens og muligens første potens. Et polynom betyr en flerleddet størrelse og et andre...
 • Prosentpoeng | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentpoeng er nok det mest misforståtte og misbrukte begrepet innenfor prosentregning. Det blir nesten oftere brukt feil enn det blir brukt riktig. Man kan ikke bruke prosent og prosentpoeng om hverandre. Prosentpoeng er brukbart når man beskriver en endring fra en prosentdel til en annen prose...
 • Amplitude | Bølger

  Kompendium
  Amplitude er en verdi for bølger som beskriver hvor mye bølgen svinger vekk fra hvilestillingen. Amplituden sier altså noe om hvor stor en bølge er.Amplitude kan beregnes på forskjellige måter. Man kan regne den såkalte spissverdien, som er lengden fra hvilestillingen til en bølgetopp eller bølge...
 • Kinetisk energi | Energi

  Kompendium
  Kinetisk energi er bevegelsesenergi. Kinetisk energi er dermed den energi legemer i bevegelse har. Kinetisk energi avhenger av et legemes hastighet og dets masse.Vanligvis måles kinetisk energi i enheten joule, som er lik kg·m2/s2.Formel for kinetisk energiFormelen for kinetisk energi ser ...
 • Median | Regelbok Matte

  Kompendium
  En median er et flertydig matematisk begrep. Median har én betydning innen trigonometri, og en helt annen i forbindelse med statistikk. I denne artikkelen skal vi ta for oss median innen statistikk.Median definisjonDefinisjonen på en median er at den er verdien til tallet som deler et utva...
 • Areal av sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Areal av en sirkel er et mål for hvor mye plass sirkelen fyller i det todimensjonale rommet. For trekanter og firkanter, og de fleste andre figurer i geometrien i planet, regnes arealet ut ved hjelp av sidelengdene. Fordi en sirkel ikke har noen sider, må vi altså regne ut arealet på en annen måt...
 • Potensregler | Regelbok Matte

  Kompendium
  Potensregler finnes innenfor potensregning. Potensregning er et eget emne innenfor matematikk og potensregler er regneregler på linje med addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon.En potens er et tall som ganges med seg selv et visst antall ganger. For eksempel kan regnestykket i stedet...
 • Standardavvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Standardavvik er et mye brukt og nyttig begrep i deskriptiv statistikk.Standardavvik og varians er, i likhet med middelverdi og median, statistiske mål som sier noe om fordelingen av observasjoner i et datamateriale.Hva er standardavvikStandardavvik er et mål for spredningen av verdiene i et data...
 • Sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Denne artikkelen handler om sirkelen, som er en av de viktigste figurene i matematikken. Det er derfor veldig viktig å forstå den grunnleggende karakteristikken av en sirkel. Geometrisk er sirkelen en ‘rund figur’.I motsetning til trekanter, firkanter og andre figurer innenfor geometr...
 • Ellipse | Regelbok Matte

  Kompendium
  En ellipse er en oval figur i geometri. Man kan også si at en ellipse har form som en sirkel som er trykket flat. Noen ganger ser man ordet stavet 'elipse', men dette er feil. Ordet ellipse kommer fra det greske ordet for utelatelse eller mangel.Ellipse.Ellipser er en av den type figurer ...
 • Tangent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet tangent kommer fra det latinske ordet tangere, som betyr å røre ved. I matematikk er en tangent en linje som tangerer, det vil si rører ved, en kurve i bare ett punkt og har samme helning som kurven i dette punktet.Tangent (rød linje) på en kurve.To kurver eller flater tangerer hverandre i ...
 • Differensiallikninger | Regelbok Matte

  Kompendium
  Differensiallikninger er likninger som inneholder funksjoner som er differensiert. Løsningen på en differensiallikning er ikke en verdi, men en funksjon.Differensiallikninger deles inn i forskjellige ordener etter hvor mange ganger funksjonen er differensiert. Differensiallikninger av 1. orden er...
 • Formlike trekanter | Regelbok Matte

  Kompendium
  Formlike trekanter betyr at vinklene i to eller flere trekanter er parvis like store. Formlike trekanter kan både være rettvinklede og vilkårlige trekanter.Definisjonen på to formlike trekanter (det samme gjelder hvis det er mer enn to, men da skal alle tre eller flere være formlike): Vinklene er...

Forrige 1 2 3 4 Neste