Akkurat nå er 108 pålogget.

Økonomi og administrasjon

noen forslag til løsning på dette???

30. mars 2014 av reduta1000 (Slettet) - Nivå: Vgs

KSH AS har planer om å investere i et nytt og energisparende tørkeanlegg for å utvide tørkekapasiteten for trelast. Et slikt anlegg vil kreve en investering på kr 20 000 000 pluss en tilleggsinvestering i en forbrenningsovn (biobrenselovn) på kr 2 000 000. Investeringen på kr 20 000 000 betales over 3 år med 50 % av investeringsbeløpet ved investeringsstart, og en halvpart av restbeløpet de to neste årene.

Anlegget forventes å ha en økonomisk levetid på 10 år, og gi en større tørkekapasitet slik at innpris på trelast reduseres med kr 1 700 000 det første året. Denne reduksjonen økes med

2 % hvert år.

På grunn av det nye anleggets beskaffenhet vil kvaliteten på trevirke øke. Kvalitetsøkningen vil kunne føre til en høyere utsalgspris. Inntektsøkningen det første året beregnes til

kr 2 800 000 og forventes å øke med 3 % hvert år.

Det blir beregnet en engangskostnad på kr 500 000 i forbindelse med analyse og planlegging av investeringen.

I forbindelse med investeringen vil KSH AS kjøpe klimakvoter på kr 100 000 årlig for å kunne fremstå som klimanøytral.

Etter 10 år vil anlegget muligens kunne selges for kr 2 500 000, men dette er svært usikkert.

KSH AS har fått tilsagn fra Enova om statstilskudd på 7 % av biobrenselovnens investeringsbeløp hvert av de 3 første årene av anleggets levetid.

Anlegget medfører i utgangspunktet økt energiforbruk. Årsaken til investering i en forbrenningsovn er å kunne gjenvinne sagbruksavfall til egenprodusert energi. Den totale energikostnaden for KSH AS vil derfor ikke endres vesentlig.

Investeringen vil medføre årlig økte andre faste kostnader for KSH AS med kr 800 000.

Bør KSH AS gjennomføre investeringen?

Vis ved beregninger om investeringen er lønnsom. Foreslå og begrunn valg av kalkulasjonsrente.

Foreta en grundig vurdering/analyse av den økonomiske situasjonen med fokus på:

Rentabilitet/lønnsomhet
Likviditet
Soliditet/finansiering

Foreslå og begrunn tiltak for å bedre eventuelle problemområder.

Bedriften har planer om å sette i gang produksjon av en ny type luksushytte for å utvide sitt produktsortiment.

Sett opp et begrunnet forslag til kalkyleoppsett uten tall og formler for denne typen hytte. Det forventes at du detaljert beskriver kostnader som kan påregnes og hva slags kostnadstyper dette kan være for en ferdigprosjektert hytte (nøkkel i døra), uten tomt.

Ta egne forutsetninger.

Vurder følgende tekst omtalt i situasjonsbeskrivelsen. På ledernivå i organisasjonen har det vært mye: ”vi tror” i stedet for ”vi vet”. Det kan virke som det er dårlig kommunikasjon lederne og avdelingene imellom”

Hva kan årsakene være til denne situasjonen? Foreslå og begrunn tiltak som kan bedre disse forholdene.

Lag en oversikt over elementer som bør inngå i en personalplan som kan gi grunnlag for langsiktig bemanning.

Foreslå og beskriv aktuelle segmenter for KSH AS. Begrunn forslagene dine.

I situasjonsbeskrivelsen står det at konsernet ønsker å skape en enhetlig profil når det gjelder markedsføring. Forslå tiltak som konsernet kan sette i verk for å nå dette målet.

Regnskapsanalyse for Kjelstad Sagbruk og Høvleri AS

Resultatregnskap

Regnskap

Regnskap

Endring

Endring

for 2006

for 2005

i %

Salgsinntekt

220 933 307

170 604 130

+50 329 177

+29,5 %

Annen driftsinntekt

3 914 062

2 182 737

+1 731 325

+79,3 %

Sum driftsinntekter

224 847 369

172 786 867

+52 060 502

+30,1 %

Varekostnad og beholdningsendring ViA og Fv

105 490 813

71 448 649

+34 042 164

+47,6 %

Lønnskostnad, avskrivning og annen driftskostnad

111 153 675

90 159 490

+20 994 185

+23,3 %

Sum driftskostnader

216 644 488

161 608 139

+55 036 349

+34,1 %

Driftsresultat

8 202 881

11 178 728

-2 975 847

-26,6 %

Finansinntekt (renteinntekt o.l.)

326 908

127 238

+199 670

+156,9 %

Finanskostnad (rentekostnad o.l.)

6 655 070

4 254 050

+2 401 020

+56,4 %

Ordinært resultat før skattekostnad

1 874 719

7 051 916

-5 177 197

-73,4 %

Skattekostnad på ordinært resultat

491 565

2 019 862

-1 528 297

-75,7 %

Ordinært resultat

1 383 154

5 032 054

-3 648 900

-72,5 %

Ekstraordinær inntekt

Ekstraordinær kostnad

Skattekostnad på ekstraordinært resultat

Årsresultat

1 383 154

5 032 054

-3 648 900

-72,5 %

Balanse

Regnskap

Regnskap

Endring

Endring

Inngående

for 2006

for 2005

i %

balanse 2005

Eiendeler

Sum anleggsmidler

129 981 982

127 915 379

+2 066 603

+1,6 %

134 780 783

Sum omløpsmidler

93 579 097

70 451 801

+23 127 296

+32,8 %

44 988 827

Varer

34 461 140

39 470 267

-5 009 127

-12,7 %

17 950 023

Kundefordringer

24 990 314

15 254 736

+9 735 578

+63,8 %

8 151 902

Sum eiendeler

223 561 079

198 367 180

+25 193 899

+12,7 %

179 769 610

Egenkapital og gjeld

Sum egenkapital

39 588 278

38 205 124

+1 383 154

+3,6 %

38 191 383

Sum langsiktig gjeld

137 903 348

121 059 333

+16 844 015

+13,9 %

123 613 261

Sum kortsiktig gjeld

46 069 453

39 102 723

+6 966 730

+17,8 %

17 964 966

Leverandørgjeld

31 151 327

20 302 224

+10 849 103

+53,4 %

9 946 597

Sum gjeld

183 972 801

160 162 056

+23 810 745

+14,9 %

141 578 227

Sum egenkapital og gjeld

223 561 079

198 367 180

+25 193 899

+12,7 %

179 769 610

Nøkkeltall

Totalkapital-

Egenkapital-

Egenkapital-

Resultat-

Gjennom-

rentabilitet

rentabilitet før skatt

rentabilitet etter skatt

grad

snittlig gjeldsrente

Regnskap 2006

4,0 %

4,8 %

3,6 %

3,8 %

3,9 %

Regnskap 2005

6,0 %

18,5 %

13,2 %

6,5 %

2,8 %

Bedriftens måltall 2006

9,0 %

20 %

15 %

7 %

2,5 %

Nøkkeltall

Likviditets-

Likviditets-

Gj. snittlig

Gj. sn. kred.

Gj. sn. kred.

grad 1

grad 2

lagringstid

tid kunder

tid leverand.

Regnskap 2006

203,1 %

128,3 %

126 dager

26 dager

70 dager

Regnskap 2005

180,2 %

79,2 %

145 dager

20 dager

61 dager

Bedriftens måltall 2006

Som norm

Som norm

115 dager

20 dager

60  dager

Nøkkeltall

Egenkapital

Arbeids-

Arbeidskapital

Langs.kap/

prosent

kapital i kr

i % av omsetningen

(AM + 1/2 VL)

Regnskap 2006

17,7 %

47 509 644

21,5 %

120,6 %

Regnskap 2005

19,3 %

31 349 078

18,4 %

107,9 %

Bedriftens måltall 2006

25 %

Som norm

Som norm

Som norm


Skriv et svar til: noen forslag til løsning på dette???

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.