Akkurat nå er 13 pålogget.

Sammendrag (abstract)

Abstract er det engelske ordet for et kortfattet og presist resymé av en større vitenskapelig oppgave, for eksempel et abstract av en masteroppgave eller en forskningsartikkel. Abstractet skal fungere som et sammendrag av hele oppgaven. Som oftest skal et abstractet ha en lengde på 10-20 linjer, men dette kan variere.

Formålet med å skrive et abstract er å gi leseren et raskt overblikk over oppgavens innhold. Abstractet skal derfor plasseres som noe av det første i en oppgave; etter forsiden og problemformuleringen, men før innholdsfortegnelsen. Det er viktig at man skriver abstractet til slutt, som en del av klargjøringen av oppgaven, fordi et abstract skal gi et overskuelig overblikk over hele oppgavens innhold.

Videre er det naturligvis viktig at språket i abstractet er korrekt og forståelig. Resymeet skal skrives i ett sammenhengende avsnitt. Man må ikke inkludere sitater eller kildehenvisninger i et abstract.

Abstractet skal inneholde en beskrivelse av oppgavens formål, det vil si den sentrale problemstillingen som oppgaven har tatt utgangspunkt i. Videre skal abstractet inneholde oppgavens anvendte metoder/fremgangsmåte. Til slutt skal man i et abstract konkludere med de resultatene og konklusjonene man har funnet frem til i undersøkelsen. Det er viktig at man skriver korte og presise setninger, og passer på at abstractet ikke blir for langt. Nedenfor følger et eksempel på gode spørsmål å stille seg selv under skriveprosessen, og fornuftige vendinger man kan bruke når man skal skrive et abstract.

Abstract – eksempel

1.    Formål – What problem are you trying to solve? And Why?

 • The purpose of this paper is to…
 • This study examines…
 • This papir considers…

2.    Metode – How are you going to solve the problem?

 • To examine this problem, different types of analytic models and methods are to be included…

3.    Resultater og konklusjoner – What did you find out?

 • The results show that…
 • These results implicate…
 • There is a powerful relationship between…

Abstract – gode råd

Det er viktig, som eksempelet ovenfor indikerer, at man forholder seg objektivt til sin egen tekst når man utarbeider abstractet. Det gjør man blant annet ved å unngå å bruke personlige pronomen som for eksempel ”jeg” og ”vi”, og i stedet bruker uttrykk som ”The purpose of this paper is to…”.

Det er en god idé å ha noen nøkkelord eller uttrykk man nevner gjentatte ganger, spesielt hvis det er snakk om et abstract på et høyt akademisk nivå (for eksempel et abstract av en bacheloroppgave). Men det er viktig at man varierer språkbruken og ordvalget, så man skriver abstractet på en ny måte i forhold til den måten man har skrevet selve oppgavebesvarelsen på.

Til slutt vil et godt råd i bestrebelsen på å få en god karakter være å vise allerede i abstractet at man behersker Blooms taksonomiske nivåer (det redegjørende, analyserende og vurderende). På den måten har man sørget for at leseren allerede fra starten av får et innblikk i at oppgaven går i dybden på et tilfredsstillende nivå.

Guidelines til engelsk abstract

Resymeet:

 • fyller vanligvis 10-15 linjer
 • inneholder en beskrivelse av oppgavens:
  • formål/problemstilling
  • anvendte metoder
  • resultater og konklusjoner
 • inneholder ikke sitater eller kildehenvisninger
 • skrives i ett avsnitt
 • skrives i nåtid (metodeavsnittet kan være i fortid)
 • utarbeides etter at oppgaven er skrevet ferdig
 • plasseres umiddelbart foran innholdsfortegnelsen

Abstractets betydning i bedømmelsen av oppgaven

 • Det er et relevant sammendrag av oppgaven
 • Det er overskuelig disponert og innholdsmessig sammenhengende
 • Det er skrevet på forståelig og korrekt engelsk