Akkurat nå er 21 pålogget.

Frekvenstabell

En frekvenstabell er en måte å bearbeide datamaterialet i deskriptiv statistikk så det blir mer oversiktlig. En frekvenstabell er, som det ligger i navnet, en tabell som viser frekvensfordelingen i et observasjonssett.

En frekvenstabell brukes ofte i forbindelse med en hyppighetstabell. Det er fordi frekvens, angitt enten som et desimaltall eller som en prosentdel, er nært beslektet med hyppighet.

For å beregne de tallene som frekvenstabellen skal fylles ut med, dividerer man hyppigheten for en gitt observasjon med det samlede antall observasjoner. Man må derfor alltid kjenne til hyppigheten før frekvensen kan regnes ut.

En frekvenstabell kan brukes både for ugrupperte observasjoner og grupperte observasjoner.

Når man lager en frekvenstabell for grupperte observasjoner, bruker man intervallfrekvens og intervallhyppighet.

En frekvenstabell er en enkel statistisk oversikt som ikke krever store forkunnskaper. La oss se på et par eksempler på frekvenstabeller. Først et eksempel med ugrupperte observasjoner, og deretter et eksempel med grupperte observasjoner.

Eksempel 1

Dette datasettet er hentet fra artikkelen om hyppighetstabeller. Det omhandler en arbeidsplass og antallet ganger de 68 ansatte bruker kaffeautomaten pr. dag.

En hyppighetstabell viser hvordan forbruket fordeler seg.

For å regne ut frekvens, dividerer man hyppigheten for hver type observasjon med samlede antall observasjoner. Deretter ganger man med 100%, hvis man vil ha frekvenstabellen i prosent.

For 0 besøk ved kaffeautomaten er hyppigheten for eksempel 6, og frekvensen blir derfor:

\frac{6}{68} \cdot 100 \% = 8,82 \%

Frekvenstabellen kan nå fylles ut med alle frekvensene og ser deretter slik ut:

Antall ganger man bruker kaffeautomaten pr dag, x

Hyppighet h(x)

Frekvens f(x)

0

6

0,09 = 8,82 %

1

11

0,16 = 16,18 %

2

19

0,28 = 27,94 %

3

24

0,35 = 35,29 %

4

8

0,12 = 11,76 %

Sum

N = 68

1,00 = 99,99 %

Vær oppmerksom på at det er litt uoverensstemmelse mellom tallene som desimaltall og i prosent på grunn av avrunding og antall desimaler.

Eksempel 2

På en villavei skal det arrangeres en veifest. Barna deles opp i aldersintervaller for å finne ut hvilke aktiviteter man skal arrangere for dem i løpet av dagen. Det er i alt 25 barn, så N = 25. Festkomiteen deler inn barna i 4 aldersintervaller, og hyppighetsfordelingen ser slik ut:

0 - 3 år: 4 barn

4 - 6 år: 5 barn

7 - 10 år: 10 barn

11 - 15 år: 6 barn

Som i eksempelet ovenfor skal man for å regne ut frekvens dividere hyppigheten for hver type observasjon med samlede antall observasjoner, N = 25. Ønsker man en frekvenstabell i prosent, skal disse frekvensene deretter ganges med 100%.

For aldersintervallet 0 - 3 år for eksempel er hyppigheten 4 barn, og frekvens beregnes derfor til:

\frac{4}{25} \cdot 100 \% = 16 \%

De andre intervallene regnes ut på samme måte. Den ferdige frekvenstabellen ser på bakgrunn av disse utregningene slik ut:

Barn etter alder i år, inndelt i intervaller, I

Intervallhyppighet h(I)

Intervallfrekvens f(I)

0 - 3

4

0,16 = 16 %

4 - 6

5

0,20 = 20 %

7 - 10

10

0,40 = 40 %

11 - 15

6

0,24 = 24 %

Sum

N = 25

1,00 = 100 %

En frekvenstabell med grupperte observasjoner oppgis oftest med (intervallhyppighet) og intervallfrekvens for å presisere at det er intervaller som utgjør grunnlaget i frekvenstabellen.