Akkurat nå er 26 pålogget.

Essay

Essayet er en svært viktig sjanger. Hva er et essay, og hvordan skriver man et essay på norsk? Spørsmålet besvares i denne guiden.

Dette er en veiledning som tar for seg hva et essay skal inneholde, essayets kjennetegn, essayets sjangertrekk, og hvordan man kan skrive et norsk essay. Se også artikkelen Essay mal.

Hva er essay?

Essay er en sjanger hvor man utforsker, stiller spørsmål, reflekterer og kommenterer et emne. Målet er å få leseren til å reflektere, samtidig som forfatteren uttrykker sine egne tanker. Man kan assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer for å kaste lys over en sak.

Et essay beveger sig ikke mot en endelig konklusjon, slik tilfellet er med andre opgavetyper. Forfatteren argumenterer ikke åpent, men går i dialog med leseren. Målet er å åpne emnet opp for ytterligere refleksjon.

Et godt essay presenterer, undersøker og reflekterer over et emne, og har et bestemt fokus. Det viser innsikt og forståelse av oppgaveteksten, og trekker den inn på en hensiktsmessig måte for å belyse oppgavens emne.

I essay inngår også egne overveielser og synspunkter på annet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra pensum, fra media eller fra litteraturen.

Det er vanligvis ikke så mange gjengivelser av oppgaveteksten i et essay som i de andre oppgavetypene i norskfaget. Noen sitater kan tas med, men disse må være velvalgte og relevante for oppgavens fokus. 

Essay eksempel

Essay i norsk skole skrives med utgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Eksempler på essay som har blitt gitt som oppgave ved tidligere eksamener er ”Skriv et essay om kjærlighet og forelskelse”, ”Barnets plass i de voksnes verden” ”Skriv en essay tekst om kongehuset vårt”.

Man står fritt til å velge oppbygning og rekkefølge i teksten, men må man unngå poengløst prat. Det er viktig å ha en plan, og å forklare, vurdere eller drøfte emnet på en enkel måte, med utgangspunkt i tekstene/bildene som er vedlagt oppgaven. Uansett hva temaet for oppgaven er, kan man bygge opp og strukturere teksten på måten som beskrives under.

Annonse litterær artikel

Få enda mer hjelp til å skrive essay

  • - Få tips til den beste framgangsmåten
  • - Se sjekklisten for et bra essay
  • - Kom nærmere 6-eren
Les veiledningen nå

Essay kjennetegn

Når man skal skrive norsk essay, skal man reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til emnet og materialet i oppgaveteksten. I disse refleksjonene skal man se emnet fra flere sider, og fremføre synsvinkler som representerer hver av disse.

Essay stiller ikke krav om dyptgående analyse av hverken tekst eller billeder. Disse skal bare trekkes inn i behandlingen av det overordnede emnet, slik det er beskrevet i oppgaveformuleringen. Selv om oppgaveformuleringen i essay er mere åpen enn andre oppgavetyper, er det viktig at den besvares.

 Man skal presentere argumenter og refleksjoner med relasjon til det overordnede emnet som er oppgitt i tekstmaterialet. Argumentasjonen i essayet skal brukes til å se emnet fra flere forskjellige vinkler. I essay gjelder ikke kravet om nøytralitet og balanse på samme måte som i artikkelgenren, og man kan gjerne være personlig. Men bastant skal man ikke være; det bør ligge en undring i teksten. Et essay skal ikke begynne eller konkludere med ”Jeg mener...” ,”Jeg synes...” ”Dette viser at...” Derimot kan man gjerne ta med spørsmål.

Hold avstand fra tekstene som skal behandles

I essayets hoveddel er det viktig at man holder en viss avstand fra det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nevnes og inngå på en eller annen måte, men uten at man gjengir for mye av det, eller blir for nær teksten.

Man skal så å si heve seg over materialet, men likevel ta utgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal presenteres og brukes som et utgangspunkt for refleksjoner over emnet. Det primære innhold er derved ikke selve innholdet i oppgaveteksten, men de overveielser som springer ut fra den. Den reflekterende stil er helt sentral for essaysjangren på norsk.

I essayet er det tillat å være kreativ

Et essay behøver ikke utelukkende å bevege seg innenfor norskfagets rammer. Det betyr at man gjerne kan behandle oppgavens emne i et perspektiv som ikke har direkte forbindelse med norskpensumet. Man kan ta med aktuell informasjon fra media, samfunnsrelevante temaer eller historiske begivenheter som har relasjon til emnet. Dette gir mulighet for kreativ bruk av teksten og demonstrasjon av selvstendige iakttakelser. Å trekke inn annet selvvalgt materiale viser at man har innsikt og evne til å sette ting i perspektiv, og til å se koblinger mellom forskjellige typer materiale.

Men det selvvalgte materialet må være relevant og føre til en dypere forståelse av den vinkelen og hovedidéen man har valgt. Det skal henge naturlig sammen med de andre komponentene som inngår i oppgaven, og medvirke til en utvidelse av oppgavens abstraksjon.

Å nå et høyt abstraksjonsnivå er et sentralt mål når man skriver essay. Det høye abstraksjonsnivået vises ved evnen til å heve seg over teksten og behandle emnet i et større perspektiv.

Essayets språk

Språket bør ha kunstneriske kvaliteter. På samme måte som man prøver ut tanker, kan man med fordel utforske språket. Språklige virkemidler fra andre sjangrer, som gjentakelse, kontrast og bilder, er gode å bruke i essay. Humor og ironi er typiske virkemidler.

Essayets sjangertrekk

Et essay på norsk er en bestemt sjanger. Det er ikke det samme som essay på engelsk, som ligner mer på en norsk skoleartikkel. Sjangeren fikk sitt navn etter den franske forfatteren Michel de Montaignes bok Les Essais (Forsøk) som ble gitt ut i 1580.

I norsk tradisjon er et essay en mellomsjanger i grenselandet mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Essayet tar leseren med på en tankereise, og prøver ut nye tanker, ideer og resonnementer uten å komme med en bastant konklusjon. Teksten er skrevet som en subjektiv tankerekke som tar for seg et tema, beveger seg ut på diverse avstikkere, for så å ta seg inn igjen. Egne tanker prøves ut. Innfall og refleksjoner skrives inn i teksten. Målet er å belyse et tema, ikke å legge frem en sannhet.

Essaytyper

I Norge har det alltid vært et klart skille mellom to essaytyper; det personlige essayet og saksessayet. I skolesammenheng er det personlig essay tekst man forventes å skrive

Et personlig essay skrives i jegform, og er gjerne basert på forfatterens egne, personlige erfaringer og subjektive refleksjoner. Forfatteren har likevel ikke rollen som privatperson, og personlige erfaringer er ikke noe mål i seg selv. Essayet har som formål å vekke ettertanke, og forfatteren går gjerne i diskusjon med seg selv og leseren.  Egne erfaringer trekkes inn for å belyse emnet i teksten, og forfatterens oppgave er å være en kunnskapsrik formidler.

Saksessayet kalles også for formelt essay eller vitenskapelig essay. Her trer forfatteren selv mer i bakgrunnen, og setter selve saken i sentrum. Dette er en sakprosatekst, og den saklige argumentasjonen får stor plass. Over tid har framstillingsformen i saksessayet nærmet seg den vitenskapelige artikkelen mer og mer, med strengere krav til kildehenvisninger og upersonlig språkbruk.

Essay og kåseri

Mange trekk ved essay og kåseri er like. Begge er personlige, begge leker med et emne og behandler det på en subjektiv måte, og begge legger vekt på en bevisst, gjennomarbeidet språkbruk.

Den viktigste forskjellen mellom essay og kåseri er at kåseri først og fremst er en muntlig sjanger, der teksten er ment å skulle leses høyt og være underholdende. Innfallsvinkelen er ofte humoristisk, og gjerne ironisk eller satirisk. Muntlige uttrykk og ufullstendige setninger kan benyttes som virkemidler.

Essayet derimot, har alltid vært en skriftlig tekst. Essay behandler emnet på en grundigere, mer filosoferende måte enn et kåseri. I fremstillingen blir det lagt vekt på bilder, sammenligninger og kontraster. Språklige virkemidler blir brukt for å skape kraft og driv i framstillingen. Et essay er på mange måter en mellomting mellom et kåseri og en artikkel.

Innhold