Akkurat nå er 16 pålogget.

Hollywood-modellen

Hollywood-modellen er en analysemodell som kan brukes i forbindelse med analyse av romaner, noveller og film. Modellen er også kjent som the Hollywood model, berettermodellen eller fortellermodellen. Men den betegnelsen som brukes her er altså Hollywood-modellen.

Modellen kan være til god hjelp for å få overblikk over teksters eller en films hendelsesforløp. Den gjør det lettere å analysere strukturen i det verket som skal analyseres, uansett om det er en tekst eller film.

Hollywood-modellen er spent ut mellom to akser; spenningsaksen og tidsaksen. Mellom dem er det en kurve som går fremover i handling på tidsaksen, og som går opp og ned på spenningsaksen. Det betyr at spenningen varierer i løpet av handlingen. I tillegg er kurven inndelt i syv faser, som svarer til de syv deler som filmens eller tekstens handling kan deles inn i ifølge Hollywood-modellen.

Hollywood-modellens faser

Anslaget

I anslaget skjer noe som introduserer mottakeren for hva man kan forvente seg av resten av filmen eller teksten. Det er her mottakerens interesse vekkes.

Presentasjon

I denne fasen presenteres de viktigeste personene, og det gis opplysninger om personenes innbyrdes forhold. I tillegg skjer det en presentasjon av miljøet handlingen utspiller seg i. I presentasjonen vil det også ofte de første tegnene på hva som vil bli handlingens primære konflikt finnes. Temaet vil ofte komme til syne i denne fasen.

Utdypning

I utdypningen gis det flere detaljer om hva konflikten dreier sig om. Mottakeren får bedre kjennskap til alle de primære personene og dermed også deres forskjellige standpunkter i forhold til konflikten. Deres motiver blir med andre ord tydeligere. Det er også i denne fasen mottakeren får mulighet til å identifisere seg med en eller flere av personene og eventuelt velge en side i forhold til konflikten.

Point of no return

Point of no return er der hvor spenningen første gang merkbart stiger. Det er et foreløpig høydepunkt og et vendepunkt i handlingen. Det skjer noe som får konsekvenser for resten av handlingen. Det er ofte i denne fasen at hovedpersonen skal treffe noen viktige og skjebnesvangre beslutninger. I denne fasen er konflikten så godt belyst at mottakeren kjenner hele dens omfang og mulige konsekvenser.

Opptrapping

I konfliktopptrappingen avdekkes alle detaljer om konflikten. Der er ikke lenger skjulte motiver som mottakeren ikke kjenner til. I denne fasen vil motstanderne ofte møtes og konfronteres med hverandre. Det er fortsatt ikke klart hvordan utfallet av konflikten vil være. Spenningen er nå høy, hvilket også synes på spenningskurven.

Klimaks

Klimaks er der hvor spenningen er på sitt høyeste. Det er her konflikten kommer til en form for løsning eller avklaring. 

Avrunding

I avrundingen går spenningen ned igjen, og den store forløsningen har funnet sted. Efter konflikten er løst har mottakeren mulighet til å revurdere personene og eventuelt endre mål for identifikasjon. I avrundingen står det klart hvilke konsekvenser konflikten har medført. Når spenningskurven når null igjen er det rolig og personene må leve med de konsekvensene konfliktløsningen har medført.

Å bruke Hollywood-modellen

Når man skal bruke Hollywood-modellen for analyse, skal man kunne gjenkjenne fasene modellen foreslår i teksten eller filmen. Man skal for hver fase i Hollywood-modellen finne det tilsvarende stedet i teksten eller filmen og undersøke om verkets struktur tilsvarer det som foreslås av modellen. På denne måten får man innblikk i hvordan det analyserte verket er oppbygget og strukturert. Ved å finne for eksempel point of no return og klimaks blir man også klokere på hvilke steder i handlingen det vil være relevant å gå i dybden med i analysen. 

Hollywood-modellen er en analysemodell man bruker på noveller, romaner og film. Hollywood-modellen er en god måte at få oversikt over hvordan spenningen i et normalt handlingsforløp er bygget opp omkring hendelser. Hollywood-modellen er ofte det første du beskjeftiger deg med i analysen din, da den bygger fundamentet for en videre analyse.