Akkurat nå er 13 pålogget.

Romananalyse

Denne modellen kan brukes for å hjelpe deg med å skrive en god romananalyse på norsk. Den skal ikke følges slavisk, men bør ses på som en inspirasjon til hva man kan komme inn på i en romananalyse.

Før du begynner

Før man begynner jobben med å skrive en romananalyse, er det noen forberedelser du bør gjøre.

Notater til romanen

En roman er et større materiale å ha oversikt over enn en novelle eller et dikt. Derfor bør man i løpet av lesningen av romanen ta noen notater. Man kan for eksempel skrive litt etter hvert leste kapittel. På den måten får man overblikk, og det er lett å finne tilbake til de stedene i boken man skal bruke i analysen.

Still spørsmål om romananalyse i norsk i vårt Lekseforum

Fokus i analysen

I tillegg bør du etter gjennomlesningen vurdere hva du vil fokusere på i analysen. Det er ikke sikkert at alle punktene som er nevnt her er interessante å analysere i forhold til din aktuelle roman. Hvis en roman for eksempel er spesiell i forhold til fortellerteknikk , er det kanskje ikke hensiktsmessig å bruke mange sider på personkarakteristikker eller miljøbeskrivelser. Det er annerledes hvis det er en roman med fokus på miljøet, da er det kanskje nettopp fremstillingen av det som er mest hensiktsmessig å fokusere på. 

Still spørsmål om romanalyse i engelsk i vårt Lekseforum

Romansjangeren

Romanen har siden den litterære perioden romantikken på 1800-tallet vært en litterær sjanger på lik linje med novellen, eventyret og diktet. Karakteristisk ved den er at den er vesentlig lengre enn de andre sjangrene. Den kan derfor ha et mer komplekst handlingsforløp og persongalleri.

Romantyper

Innenfor romansjangeren er det en rekke ulike romantyper. For eksempel dannelsesroman eller utviklingsroman, ungdomsroman, krim, fantasyroman osv. Hvis romanen er av en bestemt type, bør du ha det med i analysen med en forklaring på hvordan du ser dette i romanen. 

Annonse litterær artikel

Vil du ha mer hjelp til romananalyse?

  • - Lær å analysere romanens komposisjon i dybden
  • - Bli bedre på tolkning og perspektiv
  • - Gi deg selv best mulig utgangspunkt for en god karakter
Les veiledningen nå

Struktur i romananalysen

Der er mange måter å strukturere oppgaver på. Alt ettersom hvor lang analysen skal være, kan du vurdere om det er hensiktsmessig med underoverskrifter eller ikke. I tillegg bør du vurdere i hvilken rekkefølge analyseavsnittene skal være i. Hva virker mest logisk? Er det mest hensiktsmessig å innlede med referat, eller vil det være lettere for leseren å forstå referatet hvis personkarakteristikkene kommer først? Slike spørsmål kan være lurt å stille seg selv når man skal finne en velfungerende struktur til oppgaven.

Innledning og konklusjon

En slags innledning og konklusjon bør man alltid ha med i analysen. Hvis det skal være et spesielt fokus i analysen, kan det muligens markeres på en interessant måte i innledningen. Husk også på å ta med opplysninger om forfatter, full tittel og utgivelsesår i presentasjonen av romanen.

Oppsummering

En god måte å begynne sitt analysearbeid på kan være å skrive en kort og konsis oppsummering av handlingen i romanen. Ta bare med det viktigste fra handlingen. Oppsummeringen skal ikke være for detaljert.

Sammensetning

En roman har en sammensetning der sammensetningen skal forstås som måten romanen er bygd opp på. Analyser hvordan den er bygd opp, og hvordan dens spenningskurve er. I den forbindelse kan du vurdere å undersøke om den stemmer overens med den spenningskurven fortellermodellen foreslår, eller om den kanskje avviker fra den.

Analyser også om handlingen fortelles kronologisk, eller om det for eksempel er tilbakeblikk eller flash forwards. Finn også ut for hvor lang tid handlingen strekker seg over.

Personkarakteristikker

Når man skal skrive personkarakteristikker, skal man lage mindre portretter av hver enkelt karakter i romanen. Man kan komme inn på utseende, alder og betydning for handlingen. I personkarakteristikker er det også en god idé å analysere hvordan fortelleren fremstiller de forskjellige personene. Blir de fremstilt positivt, negativt eller på en annen spesifikk måte, og hvor kan du se det i teksten?

Miljø og steder

I miljøbeskrivelsen skal du beskrive stedet eller stedene der romanens handling utspiller seg. Analyser hvordan miljøet er fremstilt i romanen. Videre kan man beskrive om miljøet virker realistisk, eller om det er et uvirkelig eller kanskje overnaturlig miljø som er beskrevet i romanen.

Språk

Lag en analyse av hvordan språket er i romanen. Analyser setningsoppbygningen, ordvalget, tonen og stilen. Er det f.eks. et veldig beskrivende språk eller er det minimalistisk? Er noen ordklasser mer dominerende enn andre? Er stilen høy eller lav? Er språket lettforståelig eller komplisert?

Fortellerstil (forteller og synsvinkel)

I denne delen av analysen skal man analysere hvilken forteller som er i romanen. Er det en allvitende forteller eller en tredjepersonsforteller som ikke kjenner til personenes tanker og følelser? Eller er det kanskje snakk om en jeg-forteller? Det kan også være slik at fortellerens synsvinkel er knyttet til en bestemt person, eller at det er skiftende synsvinkler gjennom romanen. Vær oppmerksom på at romanens forfatter IKKE er den samme som fortelleren. Forfatteren er den virkelige personen som har skrevet boken, mens fortelleren er den fiktive stemmen som forteller historien i romanen. Fortelleren er i teksten, og forfatteren er utenfor teksten. Det er teksten du skal analysere, og dermed er det fortelleren og ikke forfatteren som skal analyseres.

Tema og tolkning

Tema tilhører den tolkende delen av arbeidet med romanen. Det står vanligvis ikke direkte skrevet hva som er problemstillingen eller hvilken begivenhet romanen dreier seg om og tematiserer. Derfor må man tolke seg frem til romanens tema og budskap.

Når man skal tolke seg frem til et overordnet tema for romanen, kan man prøve å samle alle resultatene fra analysen. Peker resultatene på noe som kunne vært et tema i romanen? Er det mer enn et tema?

Husk på å alltid argumentere med eksempler fra teksten når du analyserer og tolker!

Symboler

Kanskje kan du se noe i romanen som kan tolkes symbolsk. Det kan være personer som har en symbolsk betydning. Det kan også være en hendelse eller en gjenstand som kan tolkes symbolsk. Symboler kan ofte vise noe om romanens tema og budskap.

Perspektiver

Når det gjelder perspektiver kan man sette romanen opp mot noe annet som på en eller annen måte er relatert til den. Kanskje kjenner du en annen roman, en novelle, et dikt eller en film med samme tema, bruk av like symboler eller lignende språkbruk som du kan sammenligne romanen med.