Akkurat nå er 14 pålogget.

Globalisering

Hva er egentlig globalisering? Hvorfor er det snakk om det i media, og hvorfor er det så viktig?

Definisjon

Globalisering er et uttrykk som har skutt i været de siste 20-30 årene. Globalisering beskriver den gradvise internasjonale integreringen og utvekslingen av informasjon, handel og kultur. Det betyr at verden stadig blir mindre fordi man kan kommunisere bedre og mer effektivt på tross av geografisk avstand. 

Globaliseringen har allerede pågått i flere århundrer, spesielt etter handel ved silkeveien tok fart på 14- og 1500-tallet. Det var først etter den industrielle revolusjon at globalisering for alvor begynte å knytte verden tettere sammen. Som en følge av Internett og moderne kommunikasjon i vår tid, har globalisering gått over til et helt nytt nivå siden 90-tallet. 

Påvirkning

Globalisering er delt inn i ulike kategorier ettersom hva den påvirker. Globalisering har tydelig innflytelse på:

 • Politikk
   
 • Kunst og kultur
   
 • Økonomi
   
 • Handel og arbeid

I de ulike kategoriene vil globaliseringens fordeler og ulemper listes.

Politikk

Politikk i globalisering handler om hvordan land går sammen om ulike avtaler, forbund og fellesregler for å forbedre det internasjonale samfunnet. Et godt eksempel på dette er for eksempel EU og de reglene som gjelder innenfor EU. Av andre felles allianser har vi FN (Forente nasjoner) som består av 193 medlemsland. FN sitt hovedmål er å opprettholde fred, sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling. Til dette bruker FN blant annet den internasjonale domstolen i Haag, som skal sørge for at internasjonale lover blir fulgt. 

Norge er også med i NATO, som er en forsvarsallianse med 28 land fra Europa og Nord-Amerika. Er man et medlem har man en sikkerhet i at hvis et NATO-land blir angrepet, angriper det alle NATO-land. Slike politiske allianser reduserer krig og knytter land tettere sammen.

Fordeler

Når hele verden er knyttet sammen gjennom handel, alle land med populasjoner som krever sitt utvalg av goder, er konsekvensene av krig blir forandret fra hva de var før. Supermakter som Kina og USA er tette handelspartnere og de vil derfor være nølende med å gå i krig mot hverandre eller andre allierte. 

Jo mer avhengige land er av hverandre, desto mindre krig vil det bli fordi man ikke vil risikere å miste handelspartnere. Med forsvarsallianser og forbund som FN og NATO får krig større konsekvenser og flere involverte parter, og blir derfor mindre sannsynlig. 

Slike internasjonale avtaler opprettholder også menneskerettigheter og forhindrer bruk av uetiske våpen som for eksempel nervegass, tillegg til å samle land i tiltak mot global oppvarming osv. 

Ulemper

Ulemper ved globalisert politikk kan være restriksjoner på import/eksport som opprinnelig er ment for å balansere økonomien. Tett internasjonal politikk fører også til at land er knyttet mer sammen og blir påvirket av hverandre i høyere grad, noe man kunne se under finanskrisen i 2008. 

Det er også mange hensyn å ta i internasjonal politikk. Man skal åpne for handel og tilrettelegge for nye bedrifter, oppfordre til vekst i U-land med gode arbeidsforhold og opprettholde arbeidsplasser i I-land. Når land som f.eks. USA også har sin helt egen modell for skatt og offentlige tjenester i forhold til hva andre land har, kan det være vanskelig å finne en løsning som passer alle og begrenser skaden i eventuelle nye finanskriser. 

Kunst og kultur

Globalisering innenfor kultur kan du også se på hvordan nordisk kultur har blitt påvirket for eksempel av amerikansk kultur. Denne innflytelsen har blant annet ført til norsk hiphop- og elektronika-musikk, samt trender innenfor mote, mat, film og kunst.

Fordeler

Ettersom det er mer innvandring og flere åpne forhold mellom landene, blir også kulturforskjellene gradvis mindre og man opplever som oftest en større grad av åpenhet ovenfor nye kulturer. Dette har blant annet resultert i helt nye matvaner, som pizza i Australia og taco i Norge. Nye sjangre dannes ettersom grener og tradisjoner innenfor kunst og kultur blandes sammen, noe som fører til en konstant utvikling. 

Ulemper

Etterhvert som ulike kulturer blir mindre fremmede, føler også flere land at de gradvis mister sin egen identitet. Flere er redde for å miste sin nasjonalsjel og sine tradisjoner, og ender i noen tilfeller opp med å gjøre motstand mot innflytelsen fra andre kulturer. 

Økonomi

Økonomi og politikk henger også sammen i form av en felles valuta i EU eller handelsavgifter og -tariffer for å kontrollere import og eksport. Avgifter og begrensninger iverksettes for å kontrollere en nasjons økonomi. Globalisering innen økonomi har også resultert i Verdens Handelsorganisasjon, som har som mål å åpne opp for mer internasjonal handel. 

Fordeler

Ved en felles valuta som euro mellom flere EU-land oppnår man en høyere grad av prisstabilitet, noe som bidrar til å for eksempel begrense inflasjon. I tillegg er det enklere å sammenligne priser på tvers av landegrenser når man har samme valuta, og dermed øker konkurransen i markedet ved at man kan finne det billigste alternativet. Det er også blitt mindre avgifter forbundet med valuta-veksling osv.  

Globalisering har også ført til en drastisk økonomisk vekst for flere U-land og bidratt til å redusere fattigdom i flere store land. 

Ulemper

En ulempe ved en felles valuta og globalisering kunne merkes under finanskrisen i 2008, da nesten alle landene i Europa ble påvirket i ulik grad. Dette skyldtes blant annet felles valuta og den høye graden av handel mellom landene. Dette viser også en høyere grad av avhengighet av hverandre.

Ettersom store, multinasjonale selskaper har spredd seg mer og mer konkurrerer ut de mindre bedriftene. Som en respons på dette har bevegelser som Fair trade og “Anti-sweatshop” blitt større og kjemper for bedre forhold for de mindre, lokale bedriftene, selv om de alltid ligger et steg etter.

Handel og arbeid

Handel og arbeid har alltid vært en av de største drivkraften for globalisering, siden handelen ved Silkeveien. Etterhvert som teknologien har forbedret seg har handelen økt for hvert år som går, og er idag en enorm industri som knytter hele verden sammen. 

Fordeler

Globalisering i Norge og utvikling innen teknologi har gjort det mulig for hvem som helst å bestille hva som helst fra stort sett hvor som helst. Dette betyr at internasjonal handel har hatt en enorm oppgang, som fører til at utvalget av varer øker på et nasjonalt nivå. 

Nå kan du kjøpe det meste du har lyst til i en butikk der du bor, og hvis du ikke får tak i akkurat det du vil ha så kan du bestille det på Internett. Tidligere dyre og sjeldne produkter som appelsiner eller fyrverkeri har nå blitt billig allemannseie. 

Selskaper som Amazon og Paypal har gjort det mulig for enhver med en datamaskin å bestille bortimot hva som helst fra hvor som helst, og med minibanker og nettbanker har man fått en helt annen kontroll over penger enn hva man hadde før. Pengeflyten har også enorm effekt på verdensøkonomien, og er en direkte følge av globalisering. I Norge er under 10% av alle transaksjoner utført med fysiske penger.

Økt innvandring er delvis grunnet arbeidsinnvandring, mennesker som flytter til et annet land for å arbeide. Flere av disse jobber og sender penger til familien i hjemlandet, og flere sparer opp penger før de reiser hjem igjen. De krever gjerne en lavere lønn og er derfor mer attraktive for arbeidsgivere, i tillegg til at deres familier får en økt levestandard.  

Ulemper

De negative sidene ved handel kan være alt fra økt klimaforurensning til høyere arbeidsledighet i I-land grunnet outsourcing. Outsourcing gjør at produkter og tjenester blir billigere å produsere, men fører også til at landene det outsources til blir fylt opp av fabrikker som forurenser, ofte mer enn dersom fabrikkene ble oppført i I-land. Ofte har også arbeiderne dårligere arbeidsvilkår enn de ville hatt i I-land. Når et selskap outsourcer mister også de opprinnelige arbeidstakerne sin jobb. 

Dette har også ført til en større klasseforskjell i fattige land. Firmaene som klarer å følge med i 
utviklingen presser ut de mindre bedriftene. Dette fører til at det blir dannet jobber i U-land når et selskap skal outsource, men det blir noen få dominerende selskaper fremfor flere små og dette hemmer videre vekst innad i landet. 

Forurensning kommer også som en følge av økt global transport, via fly, tog og ikke minst båt. 
Rundt 90% av verdens handel blir fraktet via båt; resten blir fraktet via fly, tog og bil. Alle metodene har betydelige klimautslipp, og jo mer internasjonal handel det er, desto mer klimaforurensning blir det. 

Det finnes altså flere både positive og negative sider med globalisering, men det er en pågående prosess som vi er en del av. Hvordan globalisering fortsetter fremover er vanskelig å si, men verden kommer mest sannsynlig til å fortsette å “krympe” så lenge den teknologiske utviklingen fortsetter å skyte i været. Nye transportmidler kommer hele tiden, og fly og båter fortsetter å bli raskere og mer effektive. . 

Ettersom utviklingen fortsetter og verdenssamfunnet vokser seg tettere, blir det spennende å se hvilke løsninger som dukker opp. Vi er fanget midt i prosessen og må bare vente og se hvor vi ender opp. 

Nøkkelord globalisering

 • Informasjon og kommunikasjon: Via mer avanserte telefoner, internett og datamaskiner.
   
 • Teknologiske framskritt: Videreutviklingen av kommunikasjonsteknologi og transport.
   
 • Internasjonal handel: Utbredes mer og mer som en følge av teknologisk utvikling og behovet til det internasjonale samfunn.
   
 • Internasjonale forbund: FN, NATO, WTO, EU
   
 • Outsourcing
   
 • Utveksling av kultur
   
 • Klimaforurensning